ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΕΣ

Κατάλληλο μηχάνημα για κοπή χόρτων καί μικρών κλαδιών.

Δείτε κατηγορίες  1 και  2 γιά περισσότερα.